CSD-Postojna

Obvestila

<< < 1 2 > >>
 

Terminski plan izplačil transferjev za leto 2018

 
 

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE

 
 

"MOJA KUHINJA" V OBČINI POSTOJNA

31.01.2017
sporočamo vam, da se razdeljevanje toplih obrokov v okviru projekta »Moja kuhinja« s 1.2.2017

seli nazaj v prenovljene prostore Zelene dvorane na Ul. 1. maja v Postojni.

Hrana se deli vsak delovni dan med 12. in 13. uro.

S seboj morate imeti svojo čisto posodo oz. termus (več posod) v katero boste prejeli hrano in si jo lahko odnesli domov.

Do toplih obrokov v tej kuhinji, ki jih pripravljajo v Vrtcu Postojna (v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah), so upravičeni občani občine Postojna, ki so na Centru za socialno delo prejemniki denarne socialne pomoči oz. je njihov prihodek na družinskega člana nižji od osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 292,56 EUR. Občina Postojna subvencionira večji del cene obrokov v Moji kuhinji, zato je prispevek občanov, ki so upravičeni do teh obrokov, le 1,00 EUR za obrok.

Kako do obroka Moje kuhinje?
- Potrdilo o upravičenosti do obrokov prejmete na CSD Postojna (na Enotni vstopni točki oz. EVT) v času uradnih ur, kjer prejmete tudi položnice za plačilo prispevka v zgoraj navedeni višini. Omogočeno bo koriščenje obrokov za cel mesec (vsak delovni dan) ali za dva strnjena tedna v mesecu.
- Z odrezkom položnice vam v vrtcu dodelijo bone s katerimi se poslužite obrokov. Bone boste v Vrtcu Postojna lahko prevzeli ob ponedeljkih, torkih in sredah med 11. in 12. uro. Bone si morate priskrbeti do srede za naslednji teden (zaradi naročanja hrane v vrtcu).

Za podrobnejše informacije v zvezi z javno kuhinjo lahko pokličete na tel. št. Centra za socialno delo: 05 700 12 00. 

 

 

            

 

 

 
 

DENARNA SOCIALNA POMOČ IN VARSTVENI DODATEK  OD 1.2.2017 DALJE

Bistvene spremembe, ki vplivajo na odločanje o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku so naslednje:
1. Kot premoženje se ne šteje stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost ne presega ali dosega višino 120.000 EUR;

2. Kot premoženje se šteje stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost presega višino 120.000 EUR;

3. Center za socialno delo lahko po prostem preudarku odloči, da se denarna socialna pomoč oz. varstveni dodatek dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem samska oseba ali družina dejansko prebiva ter ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 EUR in za katero je mogoče sklepati, da si s tem stanovanjem preživetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati:

4. v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka ni prejela ali jo je prejela največ osemnajstkrat (to obdobje se šteje od vlog, vloženih od januarja 2017 dalje) ali

5. v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek je prejela več kot osemnajstkrat in soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, katerih lastnik ali lastnica je, v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka po tem zakonu.

6. Meseci pomoči DP in VD se ne seštevajo pri določanju obdobja prejemanja (šteje se mesece za vsako pravico posebej).

OMEJITEV DEDOVANJA PO ZAKONU O DEDOVANJU PO NOVEM se ohrani za upravičence do DP oziroma VD:

• za katere se je v upravnem postopku pri ugotavljanju upravičenosti do omenjenih pravic po noveli zakona ugotovilo, da imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje (upravičenci, ki imajo v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem bivajo in imajo prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost presega 120.000 evrov),
• vendar si preživetja z njimi po presoji CSD začasno ne morejo zagotoviti.

Omejitev dedovanja se izvede do višine vrednosti pomoči (torej v celoti brez zniževanj kot sedaj).


OMEJITEV DEDOVANJA PO ZAKONU O DEDOVANJU PO STAREM se ohrani za upravičence do DP oziroma VD, ki so bili do omenjenih pravic upravičeni do začetka uporabe novele zakona. Omejitev dedovanja se izvede v enakem obsegu, kot ga določa trenutno veljavna zakonodaja tj. do višine:

• 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova VD,

• do višine prejete DP, zmanjšane za 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa zmanjšane še za 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči, če je zapustnik DP prejel za več kot 12 mesecev.

Drugačna rešitev bi bila namreč nepravična do oseb, ki so izplačano DP oziroma VD vrnile za časa življenja ter do zapustnikov, katerih premoženje se je omejilo.


VLOGA

Skladno z zapisanimi spremembami se spremeni tudi
Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_Obr_8_45_net_2017, ki se uporablja od 01.01.2017 dalje.

 

 
 

Subvencija kosila od 1.2.2017 dalje

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ugotovljen z odločbo o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno).

Na odločbi za otroški dodatek se bo dodatno izpisal odstavek glede upravičenosti do subvencije malice oz. kosila.
Skladno z novo zakonodajo ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. Od 1.2.2017 dalje se uporablja spremenjena vloga:

Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_Obr_8_45_net_2017(KOSILA)
 
 

Uveljavljanje subvencije kosila in malice za učence in dijake

Državni zbor RS je 3. 12. 2013 sprejel spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na novo urejajo tudi subvencijo malice/kosila za učence in dijake. Nova ureditev velja od 1. 9. 2014.

Skladno z novo ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila in malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.

 

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE 


Brezplačna malica:

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

• Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).


Delna subvencija malice:

 Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:

• nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.

• nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

 

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

 

Brezplačno kosilo:

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek). Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

 

Delna subvencija kosila:

Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

-          nad 18 do 30 odstotkov neto povprečne plače v RS (drugi razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene kosila,

-          nad 30 do 36 odstotkov neto povprečne plače v RS (tretji razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene kosila.

 

 
 

Paket pomoči

Povezava  na spletno stran www.paketpomoci.si o treh paketih pomoči. Zajema  vsebine in obrazce glede odpisa dolgov, grožnje prisilne izselitve in socialne kartice.

 

 
 

Moja kuhinja

01.06.2015

        

»MOJA KUHINJA« V OBČINI POSTOJNA


1. junija 2015 je odprla svoja vrata MOJA KUHINJA v Občini Postojna.
Gre za projekt, ki se je razvijal in se izvaja v sodelovanju Vrtca Postojna, Občine Postojna, Centra za socialno delo Postojna ter nevladnih organizacij.


Do toplih obrokov v tej kuhinji, ki jih pripravljajo v Vrtcu Postojna (v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah), so upravičeni občani občine Postojna, ki so na Centru za socialno delo prejemniki denarne socialne pomoči oz. je njihov prihodek na družinskega člana nižji od osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 269,20 EUR. Občina Postojna subvencionira večji del cene obrokov v Moji kuhinji, zato je prispevek občanov, ki so upravičeni do teh obrokov, le 1,00 EUR za obrok.

Kako do obroka Moje kuhinje?

- Potrdilo o upravičenosti do obrokov prejmete na CSD Postojna (na Enotni vstopni točki oz. EVT) v času uradnih ur, kjer prejmete tudi položnice za plačilo prispevka v zgoraj navedeni višini. Omogočeno bo koriščenje obrokov za cel mesec (vsak delovni dan) ali za minimalno 10 delovnih dni.

- Z odrezkom položnice vam v vrtcu dodelijo bone s katerimi se poslužite obrokov. Bone lahko v Vrtcu Postojna prevzamete ob ponedeljkih, torkih in sredah med 11. in 12. uro. Bone si morate priskrbeti do srede za naslednji teden (zaradi naročanja hrane v vrtcu).


Hrana se deli vsak delovni dan med 12. in 13. uro v prostorih Zelene dvorane na Ul. 1. maja v Postojni. S seboj morate imeti svojo čisto posodo oz. termus (tri zaprte posode) v katero boste prejeli hrano in si jo lahko odnesli domov.

Za podrobnejše informacije v zvezi z javno kuhinjo lahko pokličete na tel. št. Centra za socialno delo: 05 700 12 00.


Upamo, da bomo na tak način omilili stisko nekaterih občanov.
 
 

Psihološka svetovalnica POSVET v Postojni

30.03.2015

Svetovalnica v Postojni bo delovala dvakrat tedensko , ob ponedeljkih in torkih v dopoldanskem času med 10. in 13. uro.
Klienti za svetovanje ne potrebujejo napotnice, čakalne dobe so kratke (do 3-eh tednov), svetovanje je brezplačno. Naročijo se po telefonu 031 704 707 vsak delovni dan med 8 in 20 uro ali po mailu info@posvet.org.
SVETOVALNICA POSVET V POSTOJNI 

 
 

Izvajanje storitev Društva Projekt Človek v svetovalni pisarni CSD Postojna

04.03.2015
Od 11. februarja 2015 dalje se tudi na CSD Postojna izvajajo pogovori v okviru Sprejemnega centra Piran in sicer vsako 2. in 4. sredo v mesecu od 8:00 do 16:00.
docpredstavitev_DPC_za_e_stran_CSD_Postojna_2015 (.doc 395KB)
 
<< < 1 2 > >>
 

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00