CSD-Postojna

Obvestila

<< < 1 2 > >>
 

Vlaganje vlog za letne pravice v 2018

 
 

Razpis štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30.1.2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250 javni razpis). Več informacij si lahko ogledate v priloženem letaku  Letak_za_ucence_2018_2019
 
 

Pridobivanje podatkov od FURS

Obveščamo vas, da je s 6. 4. 2018 v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ni potrebno več izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta
 
 

Reorganizacija centrov za socialno delo:
Na teren, bližje k ljudem

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.

Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.

Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako bodo upravičenci do pravic in subvencij že pred koncem postopka obveščeni o podatkih, s katerimi razpolaga center za socialno delo (zlasti premoženjski položaj družine in izpolnjevanje pogojev) in nameravano odločitvijo (višina pravice/subvencije in obdobje upravičenosti). Informativni izračun bo veljal kot začasna odločitev centra za socialno delo, ki bo, če se uporabnik z njo strinja, avtomatsko postala končna odločba. V primeru, da uporabnik na informativni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba centra za socialno delo in izdala odločbo. Informativni izračun bo v uporabi pri vseh pravicah iz javnih sredstev.

Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrtca, malice, kosila, državna štipendija), pa se bodo informativni izračuni izdajali avtomatično, enkrat letno. Tako bo uporabnik dolžan podati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice (npr. ob rojstvu otroka), potem pa bo sistem avtomatično enkrat letno preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Obdelava podatkov bo avtomatizirana, kar pomeni, da bodo strokovni delavci bistveno razbremenjeni administrativnega dela.

Centri za socialno delo bodo informativne izračune pričeli izdajati 1.1.2019. 1.1.2019 je tudi presečni datum, ko strankam za nadaljnje prejemanje letne pravice ne bo več potrebno oddajati vlog, ampak bo center za socialno delo sam po uradni dolžnosti izvedel postopek preverjanja tistih letnih pravic, ki se iztečejo v konkretnem mesecu. S 1.9.2019 pa bodo centri za socialno delo prešli na masovno izvajanje avtomatičnega informativnega izračuna za vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami, kar prinaša popolno avtomatično podaljševanje letnih pravic enkrat letno v jesenskem času.

Socialna aktivacija bo izboljšala skrb za dolgotrajno brezposelne

Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt prispeval k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije se bo v letih 2017 in 2018 vključilo 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, v vseh petih letih (2017 – 2022) pa skupno 12.500 oseb.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.

Nova organizacijska struktura stremi k izboljšanju storitev za uporabnike

Reorganizacija uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, s čimer se bo izboljšala njihova dostopnost in povečala kakovost storitev za uporabnike. Z novo organizacijsko strukturo bomo poenotili delovanje centrov za socialno delo in poenostavili upravne postopke. Centri za socialno delo na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Z reorganizacijo ustanavljamo 16 novih centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo se oblikuje 63 enot centrov za socialno delo (do sedaj največji Center za socialno delo Maribor se bo preoblikoval v dve enoti), ki bodo ohranile svojo avtonomnost.
Takšna organizacija omogoča več časa za terensko delo, saj bodo posamične enote centrov za socialno delo razbremenjene administrativno upravnih postopkov.

• Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba, ….), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov o pravicah iz javnih sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo.
Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1,…) ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se tako ohranjajo prednosti obstoječe organizacije centrov za socialno delo, in sicer obstoječe lokacije centrov za socialno delo, ki omogočajo neposredno dostopnost uporabnikom (na primer vlaganje zahtevkov in hkrati urejanje drugih pravic na centru za socialno delo, informiranje o pravicah, lažje urejanje sprememb); poznavanje situacije uporabnika, poznavanje družine; hitro reagiranje v primeru, ko je to potrebno.

Reorganizacija centrov za socialno delo bo uporabnikom prinesla številne koristi. Izboljšali se bosta krajevna in časovna dostopnost, tako da bodo storitve uporabnikom prijaznejše. Različne metode dela in strokovnjaki s specifičnimi znanji bodo poskrbeli, da bodo storitve za uporabnike dostopne po enakem standardu za vse. Z reorganizacijo centrov za socialno delo le-te približujemo uporabnikom in se resnično vračamo nazaj na teren, kar poudarja tudi geslo reorganizacije: »Na teren, bližje k ljudem«. Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1.10.2018.
 
 

Terminski plan izplačil transferjev za leto 2018

 
 

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE

 
 

"MOJA KUHINJA" V OBČINI POSTOJNA

31.01.2017
sporočamo vam, da se razdeljevanje toplih obrokov v okviru projekta »Moja kuhinja« s 1.2.2017

seli nazaj v prenovljene prostore Zelene dvorane na Ul. 1. maja v Postojni.

Hrana se deli vsak delovni dan med 12. in 13. uro.

S seboj morate imeti svojo čisto posodo oz. termus (več posod) v katero boste prejeli hrano in si jo lahko odnesli domov.

Do toplih obrokov v tej kuhinji, ki jih pripravljajo v Vrtcu Postojna (v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah), so upravičeni občani občine Postojna, ki so na Centru za socialno delo prejemniki denarne socialne pomoči oz. je njihov prihodek na družinskega člana nižji od osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 292,56 EUR. Občina Postojna subvencionira večji del cene obrokov v Moji kuhinji, zato je prispevek občanov, ki so upravičeni do teh obrokov, le 1,00 EUR za obrok.

Kako do obroka Moje kuhinje?
- Potrdilo o upravičenosti do obrokov prejmete na CSD Postojna (na Enotni vstopni točki oz. EVT) v času uradnih ur, kjer prejmete tudi položnice za plačilo prispevka v zgoraj navedeni višini. Omogočeno bo koriščenje obrokov za cel mesec (vsak delovni dan) ali za dva strnjena tedna v mesecu.
- Z odrezkom položnice vam v vrtcu dodelijo bone s katerimi se poslužite obrokov. Bone boste v Vrtcu Postojna lahko prevzeli ob ponedeljkih, torkih in sredah med 11. in 12. uro. Bone si morate priskrbeti do srede za naslednji teden (zaradi naročanja hrane v vrtcu).

Za podrobnejše informacije v zvezi z javno kuhinjo lahko pokličete na tel. št. Centra za socialno delo: 05 700 12 00. 

 

 

            

 

 

 
 

DENARNA SOCIALNA POMOČ IN VARSTVENI DODATEK  OD 1.2.2017 DALJE

Bistvene spremembe, ki vplivajo na odločanje o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku so naslednje:
1. Kot premoženje se ne šteje stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost ne presega ali dosega višino 120.000 EUR;

2. Kot premoženje se šteje stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost presega višino 120.000 EUR;

3. Center za socialno delo lahko po prostem preudarku odloči, da se denarna socialna pomoč oz. varstveni dodatek dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem samska oseba ali družina dejansko prebiva ter ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 EUR in za katero je mogoče sklepati, da si s tem stanovanjem preživetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati:

4. v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka ni prejela ali jo je prejela največ osemnajstkrat (to obdobje se šteje od vlog, vloženih od januarja 2017 dalje) ali

5. v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek je prejela več kot osemnajstkrat in soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, katerih lastnik ali lastnica je, v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka po tem zakonu.

6. Meseci pomoči DP in VD se ne seštevajo pri določanju obdobja prejemanja (šteje se mesece za vsako pravico posebej).

OMEJITEV DEDOVANJA PO ZAKONU O DEDOVANJU PO NOVEM se ohrani za upravičence do DP oziroma VD:

• za katere se je v upravnem postopku pri ugotavljanju upravičenosti do omenjenih pravic po noveli zakona ugotovilo, da imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje (upravičenci, ki imajo v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem bivajo in imajo prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost presega 120.000 evrov),
• vendar si preživetja z njimi po presoji CSD začasno ne morejo zagotoviti.

Omejitev dedovanja se izvede do višine vrednosti pomoči (torej v celoti brez zniževanj kot sedaj).


OMEJITEV DEDOVANJA PO ZAKONU O DEDOVANJU PO STAREM se ohrani za upravičence do DP oziroma VD, ki so bili do omenjenih pravic upravičeni do začetka uporabe novele zakona. Omejitev dedovanja se izvede v enakem obsegu, kot ga določa trenutno veljavna zakonodaja tj. do višine:

• 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova VD,

• do višine prejete DP, zmanjšane za 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa zmanjšane še za 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči, če je zapustnik DP prejel za več kot 12 mesecev.

Drugačna rešitev bi bila namreč nepravična do oseb, ki so izplačano DP oziroma VD vrnile za časa življenja ter do zapustnikov, katerih premoženje se je omejilo.


VLOGA

Skladno z zapisanimi spremembami se spremeni tudi
Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_Obr_8_45_net_2017, ki se uporablja od 01.01.2017 dalje.

 

 
 

Subvencija kosila od 1.2.2017 dalje

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ugotovljen z odločbo o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno).

Na odločbi za otroški dodatek se bo dodatno izpisal odstavek glede upravičenosti do subvencije malice oz. kosila.
Skladno z novo zakonodajo ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. Od 1.2.2017 dalje se uporablja spremenjena vloga:

Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_Obr_8_45_net_2017(KOSILA)
 
 

Uveljavljanje subvencije kosila in malice za učence in dijake

Državni zbor RS je 3. 12. 2013 sprejel spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na novo urejajo tudi subvencijo malice/kosila za učence in dijake. Nova ureditev velja od 1. 9. 2014.

Skladno z novo ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila in malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.

 

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE 


Brezplačna malica:

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

• Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).


Delna subvencija malice:

 Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:

• nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.

• nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

 

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

 

Brezplačno kosilo:

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek). Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

 

Delna subvencija kosila:

Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

-          nad 18 do 30 odstotkov neto povprečne plače v RS (drugi razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene kosila,

-          nad 30 do 36 odstotkov neto povprečne plače v RS (tretji razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene kosila.

 

 
<< < 1 2 > >>
 

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00