CSD-Postojna

DRUŽINSKI POMOČNIK


Družinski pomočnik je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.
Kdo ima pravico do izbire družinskega pomočnika?
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
  • za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek
  • ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/1983) in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
  • za katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Kdo je lahko družinski pomočnik?

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč in ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe (oče ali mati, sin ali hči, brat ali sestra, stric ali teta, stari oče ali stara mama,…).

Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.

Kako lahko oseba pridobi pravico do družinskega pomočnika?
Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo.

VLOGE:
Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
Izjava invalidne osebe
Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika
Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika
Izjava izbranega družinskega pomočnika

Kontakt:
Barbara Avsec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. 05 700 12 21
El. pošta: barbara.avsec@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00