CSD-Postojna

Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju


Dobri medosebni odnosi v družini, jasna pravila vedenja, čustvena podpora in nadzor staršev ter psihosocialno zdravje staršev so dejavniki, ki krepijo mladostnikovo samopodobo in občutek, da obvladuje svoje življenje, kar vse vpliva na uspešno obvladovanje stresnih okoliščin. V širšem okolju lahko delujejo varovalno pozitivna šolska izkušnja, ki zajema učno uspešnost, pozitivne odnose z učitelji in vrstniki ter možnost za ustrezno socialno uveljavljanje. Pomemben varovalni dejavnik je tudi vključenost v športne klube, različne interesne dejavnosti, organizacije, društva ipd.

Posamezni postopki in naloge centra za socialno delo so vsebinsko povsem različni in imajo različne funkcije, od ukrepanja v smeri zagotavljanja otrokovih največjih koristi in zaščite otroka pred neugodnimi dejavniki v družinskem ali širšem socialnem okolju (funkcija odločanja v upravnih postopkih), funkcije zaščite družbe pred posameznikom (izvajanje nalog na področju obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj) do izvajanja nalog, ki so v funkciji pomoči otroku (mladostniku) in družini.

Čeprav namen obravnave na centru za socialno delo primarno ni sankcioniranje samo po sebi, je na določenih področjih in segmentih obravnave center dolžan izvrševati tudi ukrepe v zaščito mladoletnih oseb. Center za socialno delo vodi ugotovitveni postopek za zaščito koristi in interesov otrok in oblikuje oceno ogroženosti otroka ali mladostnika ob sumu zanemarjanja, fizične, psihične in spolne
zlorabe. Center za socialno delo lahko kot skrajni ukrep izvede ukrep namestitve v vzgojni zavod oz. stanovanjsko skupino ali druge ustrezne ukrepe.

Vzporedno center za socialno delo ponudi staršem in otrokom vključitev v socialno
varstvene storitve kot so Prva socialna pomoč, Osebna pomoč-svetovanje, vodenje
in urejanje in Pomoč družini za dom. V te storitve vstopajo uporabniki prostovoljno, s
sklenitvijo dogovora. Namen obravnave je nuditi posameznikom in družinam
(mladostnikom in njihovim družinam) ustrezno psihosocialno pomoč. Center za
socialno delo lahko napoti uporabnike tudi na strokovno obravnavo v
druge institucije.

Otroci (mlajši od 14 let) so mladoletniki, vendar proti njim ne morejo ukrepati sodišča s kazenskimi sankcijami, ker niso kazensko odgovorni. Obravnava otrok, ki storijo protipravno dejanje, in njihovih staršev poteka izven sodno, na centru za socialno delo. Namen obravnave je ponuditi otrokom in staršem strokovno pomoč ali izvesti potrebne ukrepe za zaščito otoka, če je otrok v družini ogrožen.

V kazenskih postopkih zoper mladoletnike ima pomembno vlogo center za socialno delo. Ko je center obveščen o uvedbi kazenskega postopka, je na podlagi Zakona o kazenskem postopku dolžan oblikovati poročilo za sodišče o mladoletnikovi zrelosti, šolanju, življenjskih okoliščinah in razmerah, v katerih živi ter druge podatke, ki se nanašajo na mladoletnikovo osebnost. Tudi na zahtevo tožilstva je center za socialno delo dolžan posredovati poročilo o mladoletniku (obravnava v okviru t.i. pred kazenskega postopka). V nadaljevanju obravnave center za socialno delo sodeluje na sodni obravnavi, na kateri sodišče izreka mladoletnikom vzgojne ukrepe in le izjemoma kazni (kazen zapora, denarna kazen). Nadalje center za socialno delo tudi izvaja določene vzgojne ukrepe, in sicer: nekatera navodila in prepovedi (poravnati se z oškodovancem, opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, udeležiti se programov socialnega), nadzorstvo organa socialnega varstva in sodeluje pri izvedbi ukrepa namestitve v vzgojni zavod, prevzgojni dom ali zapor. Center za socialno delo sodeluje z zavodi tudi po namestitvi mladoletnikov in poroča sodišču o izvajanju ukrepov.

Kontakt:
Nadja Jejčič, univ. dipl. psihologinja, spec. za psihološko svetovanje
Tel. 05 700 12 17
El. pošta: nadja.jejcic@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00