CSD-Postojna

 PREŽIVNINE

Starši so dolžni preživljati svojega otroka do polnoletnosti (do dopolnjenega 18.leta starosti), tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.
Po polnoletnosti so ga dolžni preživljati , če se otrok redno šola, če se redno šola na izrednem študiju, vendar največ do dopolnjenega 26.leta starosti.

Preživnina se vedno določi individualno, glede na potrebe upravičenca in materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Zajemati mora stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb otroka.
Od leta 01.05.2004 dalje odločanje o preživnini sodi v pristojnost okrožnih sodišč.
Če se starša lahko sporazumeta o višini preživnine, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. Če sodišče ugotovi, da sporazum o preživnini ni v korist otrok, predlog lahko zavrne. Odpoved do preživnine nima pravnega učinka.
Če starša ne dosežeta sporazuma o preživnini, o tem odloči sodišče na podlagi vložene tožbe za določitev preživnine. Sodišče odloči o preživnini tudi ob razvezi zakonske zveze.
Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo okoliščine na podlagi katerih je bila preživnina določena.
Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom rasti življenjskih stroškov. Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novi višini preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno poravnavo , pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov.
Upravičenec je po 18.letu starosti dolžan centru za socialno delo do konca meseca januarja predložiti potrdilo o šolanju in ga obvestiti, kje se redno šola.

Pravica do nadomestila preživnine

Če preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, določene s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo, lahko otrok pridobi nadomestilo preživnine.

Za zagotavljanje uveljavljanja do nadomestila preživnine je zadolžen:
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana www.jpi-sklad.si

Izvršba

Če dolžnik prostovoljno ne izpolnjuje obveznosti plačila preživnine v skladu z izvršilnim naslovom (sodba, sklep sodišča, izvršljiv notarski zapis, skupaj z obvestilom o uskladitvi preživnine) lahko upnik vloži na sodišču predlog za izvršbo z namenom dosega izpolnitve obveznosti.

Obrazci: 

obrazec_za_prezivninsko_izvrsbo
navodila_za_izpolnjevanje_obrazca_za_prez__izvrsbo

Kontakt:

Zvonka Mejak Premrl, univ.dipl. socialna delavka
tel. 05 700 12 05
el.pošta: zvonka.mejak@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00