CSD-Postojna

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA


Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev. Hkrati pa je njen namen vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom.

Upravičenci:

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:
 • so državljani Republike Slovenije,
 • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
 • štipendije se podeljujejo za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji
 • za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši
 • štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe
Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.
 •  obrazec za akreditacijo izobraževalnega programa

Sestavljanje štipendij


Od 1. 1. 2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr. občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo)
 •  z začetkom šolskega/šudijskega leta 2014/2015 bo državne štipendije mogoče kombinirati s:
 • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
 • štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 • državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

Višina štipendije

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred. K osnovni višini štipendije lahko upravičenec pridobi še naslednje dodatke:
1. dodatek za bivaje
2. dodatek za učni ali študijski uspeh
3. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Trajanje in izplačevanje državne štipendije:
Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.

Državna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja državne štipendije v času podaljšanega absolventskega staža, če v času absolventskega staža ni prejemal državne štipendije ali kakšne druge štipendije (upravičenost za dobo 12 mesecev). Do izteka absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo).

Vračilo državne štipendije


Če center za socialno delo ugotovi, da je štipendist pridobil štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov, v skladu s šestim odstavkom 99. člena zakona odpravi odločbo o dodelitvi državne štipendije za tisto šolsko oziroma študijsko leto, za katero je bila pridobljena državna štipendija na podlagi neresničnih podatkov, in za šolsko oziroma študijsko leto, ki temu sledi.

Vloge:

- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Ob 8.45
- Vloga za drzavno stipendijo, Obr 8.44


Kontakt:
Urška Smerdel Gerželj, univ. dipl. kulturologinja in socialna antropologinja
Tel. 05 700 12 06
El. pošta: urska.smerdel@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00