CSD-Postojna

PRAVICA DO KRITJA PRISPEVKOV ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE


Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč (pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo) in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, so upravičeni tudi do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so ne glede na izpolnjevanje pogojev za denarno socialno pomoč, upravičene tudi osebe, ki so nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Pravica se dodeli za določen čas, za enako obdobje kot denarna socialna pomoč oziroma za obdobje namestitve v rejniško družino ali zavod kot izhaja iz odločbe o namestitvi, vendar najdlje za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja, če obstajajo razlogi za namestitev.

Center za socialno delo odloča o pravici ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi.

PRAVICA DO KRITJA RAZLIKE DO POLNE VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV


Če so zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, razen če upravičenec izpolnjuje pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, pod pogojem, da navedenih pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali iz drugega naslova, so upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Center za socialno delo odloča o pravici ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi.

Kontakt:
Špela Štrukelj, univ.dipl.socialna delavka
Tel. 05 700 12 03
El. pošta: spela.strukelj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00