CSD-Postojna

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA


Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

NOVOST:

Po spremenjenem 28. členu Zakona o vrtcih (17. in 29. člen ZUUJFO, Ur. list 14/28.2.2015) je od 1.6.2015 zavezanka za plačilo subvencije vrtca tista občina, v kateri imajo otrokovi starši prijavljeno stalno prebivališče skupaj z otrokom, oziroma eden od staršev skupaj z otrokom. Če ima otrok drugo občino bivališča kot starši, po zakonu ni upravičen do subvencije.

Vloge:

Vlogaza uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Obr 8.45
Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroskega dodatka/subvencije vrtca

Obrazec za sporočanje sprememb

Kontakt:
Špela Štrukelj, univ.dipl.socialna delavka
Tel. 05 700 12 03
El. pošta: spela.strukelj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00